Szkolenia

Szkolenie kierowane jest do polityków, dziennikarzy, pracowników uniwersytetów medycznych i nauk pokrewnych, firm i organizacji oraz osób indywidualnych zainteresowanych tematyką systemów opieki zdrowotnej. Szkolenie może być „skrojone na miarę”, tzn. że niektóre z tematów mogą być poszerzone, a inne skrócone lub usunięte z programu. Szkolenie może się odbywać jednym ciągiem lub zostać podzielone i odbywać się w kilku oddzielonych czasowo modułach. Pacjentom zależy na dostępności i jakości opieki zdrowotnej – jak ją zapewnić – najlepsze praktyki ze świata.
Szkolenie dla tutorów MA i kontroli jakości raportów HTA jest kierowane do osób, które samodzielnie chcą uczyć wykorzystania raportów HTA w polityce zdrowotnej i biznesie. Uczestnicy tego szkolenia muszą wcześniej przejść kurs EBM i zaawansowany kurs HTA (patrz: oferta szkoleń z EBM i z HTA). Szkolenie kierowane jest głównie do uniwersytetów medycznych i nauk o zdrowiu lub pokrewnych oraz instytucji i firm zajmujących się ochroną zdrowia. Ich celem jest zwykle szybkie uruchomienie zajęć z zakresu HTA i EBHC po przeszkoleniu grupy tutorów (zwykle 4-10 osób). Szkolenie może być organizowane we współpracy z uniwersytetem lub organizacją, której pracownicy będą uczestniczyć w kursie.
Szkolenie prowadzone na zanonimizowanych przykładach (case studies) lub dostępnych publicznie raportach HTA i analizach farmakoekonomicznych. W zależności od zainteresowań uczestników case’y dotyczą leków, wyrobów medycznych lub procedur. Szkolenie dotyczy dwóch modułów: terapii i diagnostyki. Uczestnicy, indywidualnie lub w grupach projektują BATNA, ZOPA, taktykę negocjacji, a następnie prowadzą mock negotiations z lek. Krzysztofem Łandą w roli regulatora.
Szkolenie dla tutorów jest kierowane do osób, które samodzielnie chcą wykładać EBM. Szkolenia takie były i są zwykle organizowane dla uniwersytetów medycznych i nauk o zdrowiu oraz pokrewnych. Ich celem jest zwykle szybkie uruchomienie zajęć z zakresu Evidence-Based Medicine po szybkim przeszkoleniu grupy tutorów (zwykle 4-10 osób). Możliwe jest prowadzenie szkoleń dla tutorów we współpracy z uczelnią, instytucją, firmą lub inną organizacją, co wymaga wcześniejszego ustalenia zasad i podpisania stosownej umowy.
Jest to klasyczne szkolenie zaawansowane z EBM. Szkolenie opiera się głównie na analizie case studies – doniesień naukowych wyszukanych w czasie zajęć lub przygotowanych przez uczestników a priori, zgodnie z ich zainteresowaniami. Szkolenie trwa min. 3 dni, czyli w sumie ok. 15h. Tematyka obejmuje najważniejsze działy EBM: terapię, diagnostykę, prognozę i szkodliwość, a także wytyczne i standardy postępowania oraz analizy ekonomiczne i systemowe.
System refundacji musi być racjonalny i przejrzysty. Przedstawione zostaną podstawowe narzędzia podejmowania decyzji refundacyjno-cenowych, wyceny/taryfikacji (VBP, value based pricing) oraz instrumenty dzielenia ryzyka (RSS, risk sharing schemes). Ratio legis w odniesieniu do pryncypiów EBHC (evidence-based health care) i VBHC (value based health care) – JHC (just health care) a potrzeba racjonowania. Rejestry. Refundacja wyrobów medycznych. Rodzaje współpłacenia.
Szkolenie dotyczy podstaw oceny technologii medycznych (HTA, health technology assessment) i farmakoekonomiki. Przedstawione zostaną podstawy podejmowania decyzji refundacyjnych i koszykowych oraz cenowych (VBP, value based pricing) i jaką rolę pełnią w tym analizy ekonomiczne i finansowe. Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych oraz jaką rolę pełni HTA w zapewnieniu przejrzystości i racjonalności decyzji refundacyjno-cenowych.
Szkolenie dotyczy zasad wyszukiwania informacji medycznych i doniesień naukowych z zakresu ekonomiki zdrowia. Przedstawione zostaną źródła danych, zasady tworzenia strategii wyszukiwania, zasady wyszukiwania w Medline przez PubMed oraz w Cochrane Library. Omówione zostaną wymagania wytycznych HTA co do prowadzenia wyszukiwania i selekcji dowodów naukowych. Drugi dzień zajęć w całości przeznaczony jest na ćwiczenia, co pozwala nabyć konkretnych umiejętności.
Szkolenie obejmuje podstawy EBM w zakresie: nowego paradygmatu podejmowania decyzji klinicznych, metodyki badań klinicznych, interpretacji wyników badań, istotności statystycznej i klinicznej, oceny wiarygodności badań dotyczących: terapii, diagnostyki, prognozy i szkodliwości, a także wytycznych i standardów postępowania (evidence-based practice guidelines).